Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 08 / 01/ 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ : 790
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.229,00 ευρώ (οι προς ανάθεση παρεχόμενες υπηρεσίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) ανά ομάδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/01/2021 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76, από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76).
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες των υπηρεσιών. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς υλοποίηση υπηρεσιών ανά ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 6ο της Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ,ΚΗΜΔΗΣ .

Συνημμένα:

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ