Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για πρόσληψη Π.Φ.Α. με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το πρόγραμμα της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους»

Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους από 2 έως & 15 Φεβρουαρίου

opaa_logo

Συνημμένους θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ΠΑγΟ

Σημείωση: Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους, γίνεται σύμφωνα με το σχετικό οργανωτικό πλαίσιο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από τις 2 έως και τις 15 Φεβρουαρίου στην οικεία υπηρεσία όπου και υποβλήθηκε η αίτηση.