Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 12-02-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η                                        Αρ. πρωτ. 6380

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Παράταση έως 19/7/2021 των συμβάσεων 62 εργαζομένων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ειδικοτήτων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων και ΠΕ Ιατρών

3. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων του Δήμου μας, δικαιούχων του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφή για άπορους δημότες για τη γιορτή του Πάσχα 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 2012»

6. Περί εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Α3284/2020 αποφάσεως του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και εξειδίκευση πιστώσεως

7. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στον αιτούντα κ. Μ. Θ., για ζημιά που υπέστη όχημα ιδιοκτησίας του και εξειδίκευση πιστώσεως

8. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9 ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ