Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Καλλιθέα 19-02-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η                                         Αρ. πρωτ. 7420

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2021», έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης

2. Διαγραφή ποσού 31.428,00 € από τον χρηματικό κατάλογο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό προνοιακού επιδόματος Βαριάς Νοητικής Υστέρησης στην Τ. Β. του Ι.

3. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

4. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

5. Διαγραφή ποσού 1.506,00 € από χρηματικό κατάλογο

6. Αποδοχή εσόδου από την Α΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

7. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

10. Γνωστοποίηση ανέκκλητων λόγω ποσού υπ’ αριθμ. Α5153/2019 & Α5154/2019 αποφάσεων του Δ.Πρωτ. Πειραιά εκδοθεισών επί προσφυγών της ΕΥΔΑΠ

11. Περί εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. Α5574/2020 αποφάσεως του 11ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, και εξειδίκευση πιστώσεως

12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 524/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εξειδίκευση πιστώσεως

13. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) που εκδόθηκε επί αγωγής των Π. Σ. και Ε. Δ., εκτέλεση της ως άνω προσωρινώς εκτελεστής απόφασης και εξειδίκευση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ