Ανοικτός Διεθνής επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων-βρεφών) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 19 / 02 / 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 7427
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας (ΕL NUTS304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή (Άνω των ορίων) επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 426.464,26 ευρώ με ΦΠΑ (ήτοι 377.402,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) η ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων-βρεφών) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (η οποία θα δοθεί με τιμές μονάδος) ανά τμήμα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης (Αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2021-022007 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES_KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ : 2021/S 035-084937).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 22-02-2021 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18-03-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 24-03-2021 και ώρα 10:00.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα (με το σύνολο των ειδών που έκαστο τμήμα περιλαμβάνει). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 5o άρθρο της διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά τμήμα συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. O χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες: στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.kallithea.gr.

Συνημμένα:

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ