Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 00:01 και μέχρι ώρα 23:59 ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@kallithea.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 23/2/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ.Πρωτ. 7875
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Π. Παρίδου
Τηλέφωνο: 213-2070410,4,2,3,5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: Α) ΕΙΚΟΣΙ (20) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, Β) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Γ) ΕΝΟΣ (1) ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΤΟΥ Ν. 3584/07, ΤΟΥ ΑΡ. 20 ΤΟΥ Ν.2190/1994 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ. 74 ΤΟΥ Ν. 4745/2020, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 175 ΤΟΥ ν.4764/2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ AΠO TON COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).
 3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/06.11.2020 (ΦΕΚ 214 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’).
 5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/τ.Β’/25.9.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Την με αρ. 54/2021 (ΑΔΑ:ΡΟΓΟΩΕΚ-251) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 8μηνης διάρκειας για αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον COVID-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων, τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και ενός (1) ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων, όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η Ανακοίνωση & οι Πίνακες ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία στον οικείο Δήμο, θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή μήνες εμπειρίας στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνουν και τον μήνα ή μήνες εμπειρίας στο Δήμο μας, καθώς επίσης ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΤΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ. Όσες αιτήσεις δεν έχουν φυσική υπογραφή, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 3. Τις άδειες άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, που απαιτούνται κατά τα παραπάνω.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.kallithea.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 00:01 και μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@kallithea.gr

Πρόσληψη

Η υπηρεσία με Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ