Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών και των δημοτικών συμβούλων (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπές για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 23/02/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ.Πρωτ. : 8025
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/ 07-11-2011).
  3. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
  5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:
  • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017»
  • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018»
  • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)»
  • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της αναπλ. Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών και των δημοτικών συμβούλων (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.
Οι υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Για την επιλογή των Δημοτικών Συμβούλων διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ