Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 05/03/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 10001
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  • Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέμα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

• Πρόταση για την προσβασιμότητα στην 1η κοινότητα Καλλιθέας

• Προτάσεις για τον περιορισμό της παράνομης στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων στην κοινότητα του 1ου διαμερίσματος Καλλιθέας.

• Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.

• Ανοιχτή επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος.

• Ενημέρωση για την εγκατάσταση σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού τριών (3) «Γωνιών Ανακύκλωσης» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας»

Η Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Κυριακίδου Δέσποινα