Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 έως 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Καλλιθέα 12/3/2021
Δημοτικό Συμβούλιο                      Αρ. Πρωτ. 11176

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 έως 12:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Κοπή 3 δέντρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος