Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

epanek

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11757/18-03-2021

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Κωδικός στο ΠΔΕ 2019ΣΕ11910039 56.040€(Κ.Α. 64.7412.0001)
\ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 2.923,93€ (Κ.Α. 30.7412.0002)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 58.963,93 €. Περιλαμβάνονται μελέτες των κάτωθι κατηγοριών: Τοπογραφική (16), Κυκλοφοριακή (10), Ειδική Αρχιτεκτονική (7), Ηλεκτρομηχανολογική (9) και Φυτοτεχνική (25).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr (ΑΡΧΙΚΗ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) όπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφα της σύμβασης, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και το ΤΕΥΔ.
3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τις 15/04/2021.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 19/04/2021, (γραφείο 403, 4ος όροφος, Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα 176 76) είτε (β) με κατάθεσή τους ή ταχυδρομικής αποστολής, επί αποδείξει, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, έως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (τμήμα πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα 176 76).
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας. και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Κωδικός στο ΠΔΕ 2019ΣΕ11910039: 56.040 € (Κ.Α. 64.7412.0001) και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 2.923,93 € (Κ.Α. 30.7412.0002).
9. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Συνημμένα:

Καλλιθέα 18/03/2021
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ