Επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπές για την προσωρινή & οριστική παραλαβή έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 23/03/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ.Πρωτ. : 12501
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011),
2. Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16, περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.
3. Τις υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011),
5. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ. 21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

  • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017»
  • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018»
  • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)»

7. Το γεγονός ότι η προηγούμενη κλήρωση που διενεργήθηκε την Παρασκευή 26/02/2021 για ανάδειξη μελών για την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραπάνω έργων, εκ παραδρομής δεν διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Παρασκευή 26/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της αναπλ. Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ