Διευκρίνιση-απάντηση σε ερώτημα για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΤΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 23 / 03 / 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Αριθ. Πρωτ.: 12567

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
AΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132070311
FAX: 2132070421

Π Ρ Ο Σ
όλους τους συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό

Στις 22/03/2021 απεστάλη ερώτημα οικονομικού φορέα για διευκρινίσεις στον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΤΑ», το οποίο έχει ως εξής:

Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για την πρόσκληση υπ’ Αριθ. Απόφασης : 127/2021.
Ειδικότερα, στην ενότητα ‘TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ στην παράγραφο 5 αναφέρετε ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει ‘Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού , ISO 14001/2015 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού & ISO 27001/2013 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού, του οικονομικού φορέα.
Στον διαγωνισμό υπ αριθμ. 790 /2020 αναφέρετε ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού , ISO 14001/2015 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού & ISO 27001/2013 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού, του οικονομικού φορέα ή του κατασκευαστή του υλικού.
Από την στιγμή που και οι δύο διαγωνισμοί αφορούν σε προμήθεια υλικού γιατί στον τρέχοντα διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομιστούν τα αναφερόμενα πιστοποιητικά του προμηθευτή και όχι αυτά του κατασκευαστή του υλικού;

Κατόπιν του ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής δεν ανεγράφη ή του κατασκευαστή του υλικού. (Ομοίως και στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 στην ενότητα ‘TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ’

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ