Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 24/03/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-1192-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410
Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και
  2. Τη με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου της εν ισχύ σύμβασης για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, παντοπωλείου και κατεψυγμένων ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων νηπίων των δομών μας.

2. Έγκριση χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου της εν ισχύ σύμβασης για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και κατεψυγμένων λαχανικών (αρακάς) για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων νηπίων των δομών μας.

3. Έγκριση ή μη απαλλαγής καταβολής μισθωμάτων για το κυλικείο – αναψυκτήριο το οποίο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του «Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής, από 06/11/2020».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ