Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 90-100 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ: 6Α74ΩΕΚ-Ψ9Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα,01/04/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρ.: 13598
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76
Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ.
Τηλέφωνο: 213-2070398

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

► να έχει επιφάνεια 90-100 τ.μ.
► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Χαροκόπου, Λασκαρίδου και Σκίππη.
► να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες)
► να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12)
► να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ
► να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
► Αν είναι πολυώροφο ακίνητο, να διαθέτει ανελκυστήρα με τις νόμιμες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ