Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 – 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 01/04/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -1302-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 – 15:00, με το εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  1. 1η μερική (υποχρεωτική) αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι:

→ ότι η πράξη 5030054 η οποία αφορά «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» λήγει την 1/5/2021 και δεν αποτυπώνονται οι κωδικοί για την υλοποίηση του προγράμματος στο αρχικό ψηφισθέντα προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ