Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex, την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Καλλιθέα 16/4/2021
Δημοτικό Συμβούλιο               Αρ. Πρωτ. 16227

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στην ημερήσια απογευματινή εφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 46.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αθηνάς 62.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 82-84.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος