Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Καλλιθέα 19/5/2021
Δημοτικό Συμβούλιο                            Αρ. Πρωτ. 20671

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/8-6-06 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος