Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 13/07/2021 & ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 08-07-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η                                Αρ. πρωτ. 29344

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 13/07/2021 και ώρα 12:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 2021»

2. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» ως υποέργο της πράξης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

3. Εξέταση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

4. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο « ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Μεταφορές μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια – Καλοκαίρι 2021 β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής- έτους 2021»

5. Εξέταση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

6. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» εργασία περισυλλογής και διαχείρισης με περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας για το διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

7. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και ειδικότερα δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και δύο (2) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών», της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5002039), ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» στο Δήμο Καλλιθέας.

8. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

9. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Απριλίου 2021

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαΐου 2021

11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας – χρήσης μηχανημάτων έργου για το έτος 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ