Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20/07/2021 & ώρα 11:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 15-07-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η                                Αρ. πρωτ. 30716

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20/07/2021 και ώρα 11:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Ι. Χ., για νόμιμη αποζημίωση του επιδικασθείσα με την υπ’ αριθμ. Α544/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 4ο Μονομελές)

2. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών & Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την διεξαγωγή της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής Προστασίας»

3. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

4. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

5. Έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 26512/23.06.2021 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση άχρηστων ελαστικών οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας.

6. Έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 26507/23.06.2021 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.

7. Έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 26506/23.06.2021 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση γαλβανιζμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών.

8. Έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 26510/23.06.2021 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και φωτιστικών – λαμπτήρων.

9. Εξέταση του από 28/06/2021 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 140-150 τ.μ.

10. Εξέταση του από 28/06/2021 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 90-100 τ.μ.

11. Εξέταση του από 28/06/2021 πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, επιφανείας 200-210 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου

12. Εξέταση του από 28/06/2021 πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, επιφανείας 80-100 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου

13. Εξέταση του από 12/07/2021 πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, επιφανείας 60-70 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου

14. Έγκριση α) έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 15/08/2021 έως 15/02/2022 (κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης), β) Έγκριση διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση και γ) έγκριση όρων/τεχνικής έκθεσης

15. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018

16. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Μανιάτη Γεωργίας για το με αριθ. 1495/25-6-2021 Χ.Ε.Π.

17. Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020»

19. Περί μισθώματος ενοικίασης αιθουσών του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου

20. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ