Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 & ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 16/07/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 30956
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψιν:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 152, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης το Θ.Π. Π. Α του Δ.

2. Σύμφωνη γνώμη για λειτουργία ξενοδοχείου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 234.

3. Προέγκριση εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού τριών(3) «γωνιών ανακύκλωσης» εκτάσεων περίπου 20m2 και τεσσάρων(4) «γωνιών ανακύκλωσης» εκτάσεων περίπου 12m2, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

4. Έγκριση τοποθέτησης πέντε συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης σε σημεία της πόλης.

5. Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής (καφενείου) επί της οδού Σπάρτης 26, ιδιοκτησίας του κ. Κ. Δ.

6. Ανάκληση αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 245, ιδιοκτησίας του κ. Ο. Ζ. του Γ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

1. Καταγγελία και ερωτήματα σχετικά με κατάστημα επί της οδού Σιβιτανίδου 16.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ