Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27/07/2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 23-07-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27η                               Αρ. πρωτ. 32098

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2021

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (αποκατάσταση λειτουργίας αντλίας ακαθάρτων Δημοτολογίου)

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (έλεγχος- πιστοποίηση του αεροφυλακίου)

4. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Εξειδίκευση πιστώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (κάτω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

7. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού (κάτω των ορίων) διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

8. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

9. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τεχνικές Μελέτες Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας»

10. Τροποποίηση σύμβασης (αντικατάσταση προσφερόμενων οθονών) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ»

11. Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

12. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουνίου 2021

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021

14. Αποδοχή της χρηματοδότησης από την 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2021 του Υπ.ΕΣ. στο Δήμο Καλλιθέας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του

15. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

16. Περί μισθώματος ενοικίασης αιθουσών του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου

17. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΩΣ 15/02/2022 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ