Πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/2019) περί αρμοδιοτήτων της Ο. Ε.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α’ 114/2006).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
4.Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 »Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α’2/03-01-1989) »Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 25 »τακτικά έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Την με αριθμ. 57/31-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
7. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται και καταρτίζονται οι όροι διενέργειας της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
8. το υπ’ αρ. πρωτ. 26510/23-06-2021 έγγραφο της Εκτιμητικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι:

Θα διενεργηθεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων. Η ενέργεια αυτή γίνεται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Δήμου Καλλιθέας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και λαμβάνοντας υπόψη του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/06.08.2001) & το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 117 ΦΕΚ 82/05.03.2004 τεύχος Α (τροποποίηση εν μέρει από Προεδρικό Διάταγμα 15 ΦΕΚ 12/03.02.2006 τεύχος Α) καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ».
Ο Δήμος Καλλιθέας θα οργανώνει με δικά του μέσα τη συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών – λαμπτήρων που προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και θα τα προωθεί σε συνεργαζόμενους συλλέκτες με τα Σ.Σ.Ε.Δ. (Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για την εναλλακτική διαχείρισή τους.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μεταγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να αναστείλει ή να διακόψει τη σύμβαση.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ