Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, την Παρασκευή 13/08/2021 από 12:00 έως 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               Καλλιθέα 13/08/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30η                               Αρ. πρωτ. 34978

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση e.gavala@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την Παρασκευή 13/08/2021 από 12:00 έως 13:30 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΤΠΑ του Π.Δ.Ε. για το έργο στη ΣΑΕ 047 με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»

Η έκτακτη πρόσκληση οφείλεται στο ότι η απόφαση της Ο.Ε. για την αποδοχή χρηματοδότησης πρέπει να σταλεί άμεσα στο γραφείο Επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» και κατά συνέπεια η διαγωνιστική διαδικασία.
Αφορά, δε, στην υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), όπως εξειδικεύονται στην με αρ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ