Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 24/08/2021 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 18-08-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31η                                     Αρ. πρωτ. 35436

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια 39 αντιτύπων του βιβλίου της Καλλιθεάτισσας κ. Αγγελικής Αθανασακοπούλου (Στη σκιά της παλίρροιας – Γιάννης Χατζίνης)

2. Εξέταση του από 2/8/2021 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ»

3. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2021» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής, και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών» (Β΄ Φάση)

5. Αίτημα ακύρωσης της με αρ. 369/2021 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε.

6. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΣΑ

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών εξοπλισμού αιθουσών

8. Εξέταση του από 12/08/2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φωτιστικών & λαμπτήρων

9. Εξέταση του από 12/08/2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση άχρηστων ελαστικών οχημάτων

10. Εξέταση του από 12/08/2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση γαλβανιζμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών

11. Εξέταση του από 12/08/2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και αποβλήτων ελαίων

12. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του φθινοπωρινού προγράμματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς

13. Καταβολή ποσού στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους αποβιωσάσης εκμισθώτριας ως αποζημίωση χρήσης ακινήτου και εξειδίκευση πίστωσης

14. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευσης πίστωσης

15. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

16. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»

17. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» ως υποέργο της πράξης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

18. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών & επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: «Αποκατάσταση και συντήρηση υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επέκταση των διαδρομών του Δήμου Καλλιθέας για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του περιβάλλοντος και της ιστορικότητάς του μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφόρησης, ηλεκτρονικών φάρων και επαυξημένης πραγματικότητας»

19. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση και συντήρηση υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επέκταση των διαδρομών του Δήμου Καλλιθέας για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του περιβάλλοντος και της ιστορικότητάς του μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφόρησης, ηλεκτρονικών φάρων και επαυξημένης πραγματικότητας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ