Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 27/8/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 36240
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2021 του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Μίσθωση χώρων Π.Ε.Ν. και μηνιαίο μίσθωμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 284-286, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΥΣ 89 Ε.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση της με αρ. 31/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Προέγκριση εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού, τριών (3) «Γωνιών Ανακύκλωσης» εκτάσεως περίπου 20 m2 και τεσσάρων (4) «Γωνιών Ανακύκλωσης» εκτάσεως περίπου 12 m2, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 152, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης το Θ.Π. Π. Α. του Δ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. 4η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σόλωνος 78.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13. Απόσυρση και διαγραφή των ακινητοποιημένων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων:
Α) για στέγαση των υπηρεσιών του παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας και
Β) για την στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος