Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα, 27/08/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 36227
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψιν:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αδειοδότηση για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου από τη Δ.Ε.Η. Α.ΑΕ. σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου μας (πλατεία Δαβάκη) Σχετ. αριθμοί: 31374/20-7-2021.

2. Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου στο Ο.Τ. 227.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ