Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 14/09/2021 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Καλλιθέα 08-09-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32η                                   Αρ. πρωτ. 38066

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 14/09/2021 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο του νέου θεσμού Χαροκόπεια, 2021

2. Εξειδίκευση πίστωσης για ένα βίντεο προβολέα ειδικό για προβολή σε εξωτερικό χώρο

3. Εξειδίκευση πίστωσης για το Ποντιακό Τριήμερο 2021

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια : ενός (1) μικρού κλειστού φορτηγού – ενός (1) οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων – ενός (1) μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου – Δύο (2) μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών»

5. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού «Προμήθεια : ενός (1) μικρού κλειστού φορτηγού – ενός (1) οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων – ενός (1) μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου – Δύο (2) μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών»

6. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουλίου 2021

7. Αποδοχή της χρημοτοδότησης από την Γ΄ κατανομή Κ.Α.Π. του Υπ.ΕΣ. στο δήμο Καλλιθέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του

8. Αποδοχή εσόδου από την H΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

9. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του δήμου Καλλιθέας, που προέκυψαν λόγω του Covid-19

10. Αποδοχή της χρηματοδότησης από την κατανομή Κ.Α.Π. του Υπ.ΕΣ. στο δήμο Καλλιθέας για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του από 01-05-2021 έως 31-08-2021

11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών» (Β΄ Φάση)

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων του Δήμου μας, δικαιούχων του προγράμματος. «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2021» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής, και εξειδίκευση της πίστωσης

13. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευσης πίστωσης

14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή Παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2021

15. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Χριστόπουλου Θεόδωρου για το με αρ. 1677/14-07-2021 Χ.Ε.Π.

16. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Παντελή Φώτιου για το με αρ. 1899/11-08-2021 Χ.Ε.Π.

17. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ξενάκη Εμμανουήλ για το με αρ. 1839/05-08-2021 Χ.Ε.Π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ