Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 21 /9/2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 17-9-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33η                                 Αρ. πρωτ. 40021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 21 /9/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 , τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ α) με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) ,και β) με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/β4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000 ευρώ στον Παμποντιακό Σύλλογο Η Αργώ

3. Εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Γυμναστικό Σύλλογο Εσπερίδες Καλλιθέας

4. Εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Σύλλογο Πόλις Αθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας

5. Εξέταση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στο χώρο του ΔΣΑ»

6. Έγκριση α) της Τεχνικής Έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» προκειμένου να καλύψουμε μέρος των αναγκών λειτουργίας, όλων των υπηρεσιών του Δ. Καλλιθέας, β) κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά

7. Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», ποσού 99.331,04 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα.
β) κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 99.331,04 ευρώ με ΦΠΑ.

8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 120-190 τ.μ. για στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 150-170 τ.μ. για στέγαση του παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού

10. Διαγραφή ποσού 79,23 ευρώ έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ