Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 27/10/2021 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          Καλλιθέα 22/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40η                          Αρ. πρωτ. 46934

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 27/10/2021 και ώρα 13:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ,και β) την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια : ενός (1) μικρού κλειστού φορτηγού – ενός (1) οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων – ενός (1) μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου – Δύο (2) μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών»

4. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια : ενός (1) μικρού κλειστού φορτηγού – ενός (1) οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων – ενός (1) μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου – Δύο (2) μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών»

5. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στο χώρο του ΔΣΑ»

6. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές στο στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών»

7. Καταβολή ποσών ως αποζημίωση χρήσης ακινήτων, χρονικού διαστήματος από 01/06/2021 έως 30/09/2021 προς εκμισθωτές και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020»

10. Αποδοχή εσόδου από την Ι΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

11. Αποδοχή εσόδου από την Ι’ Συμπληρωματική κατανομή (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του δήμου Καλλιθέας

12. Αποδοχή εσόδου από την Θ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

13. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Αυγούστου 2021

14. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Σεπτεμβρίου 2021

15. Διαγραφές διπλών χρεώσεων από χρηματικούς καταλόγους

16. Περί εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφασης (διαδ. ασφαλιστικών μέτρων) του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και εξειδίκευση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ