Φανερή, πλειοδοτική & προφορική δημοπρασία, για την προσωρινή εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2021 – Πρωτοχρονιάς 2022

ΑΔΑ: Ω8ΡΩΩΕΚ-2Κ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΚΑΛΛΙΘΕΑ  11/11/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 50497
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 22η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών ενώπιoν της Επιτροπής την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 μ.μ.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: Ο.Τ. 124 (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) επιφάνειας 2.585m2 για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2021 – Πρωτοχρονιάς 2022 με σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ270/81.

Η μίσθωση του κοινοχρήστου χώρου αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και η έναρξη λειτουργίας του χώρου ορίζεται όχι νωρίτερα από την 01 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει την 10 Ιανουαρίου 2022, και δύναται να παραταθεί για δεκαπέντε (15) μέρες επιπλέον από τις 11 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022 με την σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, οπότε και ο πλειοδότης θα παραδώσει τον μισθωμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατοντάδες και μόνο.
Δικαίωμα συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου: Kallithea.gr.
Στη δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής στο 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή σε τετρακόσια (400,00) ευρώ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 ως 12:00, από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070398.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ