Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 39 ατόμων, με ωριαία αποζημίωση για το υπολειπόμενο έως τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 διάστημα, για τα Τμήματα Ωδείου & Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

Υποβολή αιτήσεων ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από Παρασκευή 19 έως & Δευτέρα 29/11/2021 & ώρα 23:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 16/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 51336
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Α. Περγαντή
Τηλέφωνο: 213-20.70.410
E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για το υπολειπόμενο έως τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 διάστημα για τα Τμήματα Ωδείου και Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου τριάντα εννέα (39) ατόμων και συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης που επιθυμούν να προσληφθούν, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idox@kallithea.gr

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή έως και 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ