Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 150- 230 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Β’ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ: 65Ο1ΩΕΚ-ΒΥΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα,15/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. Πρ.: 51530/17-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα 176 76
Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ.
Τηλέφωνο: 213-2070398

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, στο χώρο του Δημαρχείου (Μαντζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 528/2021 (ΑΔΑ:ΨΜ6ΠΩΕΚ-ΚΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Β’ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει:
► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Πλάτωνος. Αθηνάς, Δημοσθένους και Ταγματάρχου Πλέσσα,
► να είναι ισόγειο κατάστημα
► να έχει επιφάνεια 150-230 τ.μ.,
► να πληροί τις κτιριακές πολεοδομικές προδιαγραφές και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες στο χώρο,
► να είναι καλής κατασκευής, να έχει ασφαλείς υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να διαθέτει χώρους υγιεινής,
► να διαθέτει προσβάσεις για ΑΜΕΑ καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ (άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12).

Επίσης στον προσφερόμενο χώρο είναι απαραίτητα:
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010).
Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων (Π.Δ. 41/2018 – ΦΕΚ 80/τ. Α΄/7-5-2018), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/τ. Α΄/20).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της περίληψης της διακήρυξης, Αίτηση – προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα συνοδεύεται με σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 3 της διακήρυξης [υπ’ αρ. 528/2021 (ΑΔΑ: ΨΜ6ΠΩΕΚ-ΚΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής], θα απευθύνεται προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Μισθώσεων Ακινήτων Δήμου Καλλιθέας και θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα – 1ος όροφος), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
H Επιτροπή Διαγωνισμών του Δήμου Καλλιθέας, θα αποστέλλει τους φακέλους στην αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων ή μη και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και στη συνέχεια θα συντάξει σχετική αιτιολογημένη έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου, αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους προσφορών των ενδιαφερομένων, θα επιστρέφουν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Καλλιθέας και εκείνη με τη σειρά της θα κοινοποιήσει το αποτέλεσμα της πιο πάνω έκθεσης σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε προσφορά ενδιαφέροντος.
Όσων προσφερόντων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου, περνούν στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού όπου ο Δήμαρχος θα ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της προφορικής δημοπρασίας της Β΄ Φάσης, με έγγραφη πρόσκληση του και αποδεικτικό επίδοσής της, ενημερώνοντας τους επιτυχόντες ενδιαφερόμενους για τον τόπο και τον χρόνο του διαγωνισμού και καλώντας τους να λάβουν μέρος σ’ αυτήν.
Οι αιτούντες-προσφέροντες κατά την Α΄ Φάση της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών και σχετικό γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένη Τράπεζα, περί καταθέσεως σ’ αυτά, ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Στην πιο πάνω Φάση, κανείς δεν θα γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, εάν δεν παρουσιάσει εγγύηση συμμετοχής.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας θα παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Καλλιθέας, που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ. 213-2070300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου, στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ