Πίνακες κατάταξης, προσληπτέων & απορριφθέντων της ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ