Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζωσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) τη Δευτέρα 22/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 18/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44η                                   Αρ. πρωτ. 51890

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζωσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) τη Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ., για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ,και β) την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid-19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις εορταστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 4/12/2021 έως 6/1/2022

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού-προγράμματος

3. Εξέταση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020” ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

4. Εξέταση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

5. Εξέταση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την δαπάνη με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021»

6. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές στο στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών»

7. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση και συντήρηση υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επέκταση των διαδρομών του Δήμου Καλλιθέας για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του περιβάλλοντος και της ιστορικότητάς του μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφόρησης, ηλεκτρονικών φάρων και επαυξημένης πραγματικότητας»

8. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση των υπηρεσιών της διεξαγωγής συναυλιών στις 04, 11 και 21/12/2021 και χορευτικής παράστασης στις 22/12/2021

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 344/2021 απόφασης O.E. σε συμμόρφωση προς την με αριθ. 1606/2021 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

11. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

12. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ προς κάλυψη του Προγράμματος Απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την περίοδο 27-4-2021 έως 31-5-2021

13. Αποδοχή κατανομής από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες του δήμου Καλλιθέας, για το διδακτικό έτος 2021-2022

14. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου» και τη Δημοτική Φιλαρμονική

15. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους

16. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Περγαντή Αργυρώς για το με αριθ. 2652/05-11-2021 Χ.Ε.Π.

17. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Τσαγκάρη Ελπίδας Φωτεινής για το με αριθ.2729/11-11-2021 Χ.Ε.Π.

18. Τροποποίηση της με αρ. 404/2021 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

19. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2021

20. Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2022 του Δήμου Καλλιθέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ