Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Υποστήριξης του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας , Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας»

epanek_2014_2020

Θέμα: Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Υποστήριξης του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας, Συνδικαιούχου της Πράξης:
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5035306»

Ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας
ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συνεργάτη για την υποστήριξη του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης για τον Συνδικαιούχο» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035306

για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Κ. https://eskallitheas.gr/