Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζωσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) τη Δευτέρα 29/11/2021 & ώρα 14.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 25/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45η                                 Αρ. πρωτ. 53321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζωσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) τη Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 14.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ,και β) την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά φυσικού δένδρου

2. Εξειδίκευση πίστωσης για χριστουγεννιάτικο δρώμενο

3. Εξειδίκευση πίστωσης για αντικατάσταση της ταπετσαρίας καθισμάτων κοινού του Δημοτικού Κέντρου Υγείας.

4. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της ανοικτής (κάτω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας»

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

6. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (κάτω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών και Αναλωσίμων»

8. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού (κάτω των ορίων) διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών και Αναλωσίμων»

9. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

10. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, φορτηγών, δικύκλων και τρικύκλων του 2022

11. Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

12. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης, προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της ΔΗΚΕΚ, έτους 2022

13. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018»

15. Χρονική παράταση της από 26-7-2021 σύμβασης ως προς το σκέλος Β μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και αναδόχου «Ν.ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. FREE TRAVEL- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

16. Αποδοχή εσόδου από την Δ΄ Κατανομή έτους 2021 από τους Κ.Α.Π. προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δ. Καλλιθέας

17. Αποδοχή εσόδου από την ΙΑ΄ Συμπληρωματική κατανομή (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

18. Αποδοχή εσόδου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, μέσω των Σχολικών Επιτροπών

19. Eεξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες

20. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

21. Έγκριση του τεύχους περιγραφής παρεχόμενης υπηρεσίας . του ενδεικτικού προϋπολογισμού & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Β,Γ,Δ του αρχικού διαγωνισμού «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

22. Ένταξη της Πράξης « Ανάπτυξη ικανοτήτων εργαζομένων Δ. Καλλιθέας για καλύτερη παροχή δημοσίων υπηρεσιών από το πρόγραμμα ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ