Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την φιλοξενία αστέγων σε ξενοδοχειακή μονάδα (δίκλινα δωμάτια με μπάνιο) για την προστασία τους από έκτακτα καιρικά φαινόμενα βάσει των στοιχείων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κατά τους μήνες Δεκέμβριος 2021 έως & Μάρτιος 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                       Καλλιθέα, 30-11-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αριθ. Πρωτ: 54026
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
TMHMA ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρομάχης 100
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Παπαθανασίου Χρυσούλα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210- 95 32 712
FAX: 210- 95 32 716
Ε-MAIL : x.papathanasiou@kallithea.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την φιλοξενία αστέγων σε ξενοδοχειακή μονάδα (δίκλινα δωμάτια με μπάνιο) για την προστασία τους από έκτακτα καιρικά φαινόμενα βάσει των στοιχείων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κατά τους μήνες Δεκέμβριος 2021 έως και Μάρτιος 2022, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και ποσού έως 14.614,00 € εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και έως ώρα 15:00.

H προσφορά σας μπορεί να κατατίθεται σε κλειστό φάκελο ή να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Δήμο Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, υπόψη Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών e- mail: a.papaspyrou@kallithea.gr ή a.petraki@kallithea.gr).

Συνημμένως θα υποβάλετε -σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 1,2, 74 και 80 του Ν.4412/2016- αποδεικτικά έγγραφα περί φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας, ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μισθωτών (πρώην ΙΚΑ) της εταιρείας για το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον διαχειριστή/εργοδότη ή για όλα τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ατομικών, Ε.Π.Ε, Ο.Ε & Ε.Ε, κατατίθεται επιπροσθέτως ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών (πρώην ΟΑΕΕ) για τους εταίρους, ενώ στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ΙΚΕ ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών πρώην ΟΑΕΕ για τον διαχειριστή.
Πληροφορίες και λοιπές διευκρινίσεις για την εν λόγω δαπάνη μπορείτε να λαμβάνετε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής προστασίας στο τηλέφωνο: 2109532712-717
* Αντικατάσταση ποινικού μητρώου από υπεύθυνη δήλωση

Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΛΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ