Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 07/12/2021 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Καλλιθέα 03/12/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46η                                      Αρ. πρωτ. 55083

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021)
  2. Την 67η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/23-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

1. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια ένταξης της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Καλλιθέας», με κωδικό ΟΠΣ 5002746 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, προϋπολογισμού 1.004.511,60 €

2. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 990.000,00 € (για τον Δήμο Καλλιθέας), στον άξονα προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

3. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 600.000,00 € (για τον Δήμο Καλλιθέας), στον άξονα προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για το γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

5. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Έγκριση δαπάνης ταφής απόρων δημοτών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας

7. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού και την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021»

8. Εξέταση πρακτικού επαναξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας

9. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

10. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

11. Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας (εργασίας) εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 222 και Υψηλάντου

12. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και αύξηση του ποσού συμμετοχής του Δήμου μας, στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021

14. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Οκτωβρίου 2021

15. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

17. Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

18. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

19. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

20. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Μπαϊράμη Ευδοξίας για το με αρ. 2658/8-11-2021 Χ.Ε.Π.

21. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

22. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης ακινήτου, χρονικού διαστήματος από 01/07/2021 έως 31/12/2021 προς εκμισθωτές και εξειδίκευση πιστώσεων

23. Καταβολή ποσών ως αποζημίωση χρήσης ακινήτων, χρονικού διαστήματος από 01/06/2021 έως 31/12/2021 προς εκμισθωτές και εξειδίκευση πιστώσεων

24. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2564/2021 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής του Γ. Ζ.

25. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2565/2021 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής του Γ. Ζ.

26. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ