Πίνακες (επιτυχόντων – απορριφθέντων) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. καλλιτεχνικού προσωπικού, για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας (Καθηγητές/τριες Κινηματογράφου)