Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 από 10:00 έως 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Καλλιθέα 24/12/2021
Δημοτικό Συμβούλιο                        Αρ. Πρωτ. 59193

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021).
  2. Την 67η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dhm.sym@kallithea.gr) την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 από 10:00 έως 15:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Αναγνώριση της οφειλής του Δήμου και έγκριση καταβολής σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας έτους 2021, που δεν χορηγήθηκαν, σε 581 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καλλιθέας συνολικής δαπάνης που θα προσδιοριστεί με την τελική αποτίμηση των ειδών σε χρήμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 216.412,19 ευρώ με ΦΠΑ (ποσό κατακύρωσης του αποτελέσματος του εν εξελίξει διαγωνισμού).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος