Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 27/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-7525-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

 

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021).
  2. Την 66η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ69/188/οικ.21100 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της πρόσκλησης.

2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 60/2021 (ΑΔΑ:ΨΧΝΕΟΛΨΦ-9ΔΗ) προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ..

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί ο μήνας Δεκέμβριος στη συνολική παροχή γάλακτος που ελήφθη με την υπ’ αριθ. 60/2021 προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις νομοθετικές πρόνοιες και να ενταλματοποιηθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ