Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ. που θα για στέγαση του παραρτήματος της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

ΑΔΑ: 9ΒΕΥΩΕΚ-ΔΨΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 21/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρ.: 59153/24-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76
Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ.
Τηλέφωνο: 213-2070398

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Μαντζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
► να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Eλ. Βενιζέλου, Σκρα, Ξενοφώντος και Ευριπίδου,
► να είναι ενιαίος ή σε ορόφους,
► να έχει επιφάνεια 200-300 τ.μ.,
► να πληροί τις κτιριακές πολεοδομικές προδιαγραφές και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες στο χώρο,
► να είναι καλής κατασκευής, να έχει ασφαλείς υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να διαθέτει χώρους υγιεινής,
► να διαθέτει προσβάσεις για ΑΜΕΑ καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ (άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12),
► να διαθέτει ανελκυστήρα και να πληρούνται όλες οι νόμιμες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, σε περίπτωση που ο προσφερόμενος χώρος βρίσκεται σε ορόφους.
Επίσης στον προσφερόμενο χώρο είναι απαραίτητα:
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010).
Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
«Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων (Π.Δ. 41/2018 – ΦΕΚ 80/τ.Α΄/7-5-2018), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/τ. Α΄/20).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου, που βρίσκεται εντός του
Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ. 213-2070300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου, στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ