Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τετάρτη 05/01/2022 από 10:00 έως 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Καλλιθέα 04/01/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η                                    Αρ. πρωτ. 496

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση e.gavala@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) την Τετάρτη 05/01/2022 από 10:00 έως 11:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

1. Νομική υποστήριξη του Δημάρχου Καλλιθέας κ. Δ. Κάρναβου ενώπιον του Γ΄ Μον. Πλημ. Αθηνών σχετικά με αδίκημα που του αποδίδεται και συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πριν την δικάσιμο που είναι στις 07/01/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ