Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το έτος 2022

Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος 2022

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 642/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας και την υπ’ αριθ. 64/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.