Προκήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των: 1ου Δημοτικού Καλλιθέας, 5ου Δημοτικού Καλλιθέας, 15ου Δημοτικού Καλλιθέας, 23ου Δημοτικού Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25/5/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23440
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΠΔΔ
Ταχ. δ/νση: Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα
Τηλ.: 2109589635,
Πληροφορίες: ΠΥΡΠΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας κος Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων

Έχοντας Υπόψη:

  1. Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ. Β’) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων
  2. Τη με αρ. 14/ 2022 ΑΔΑ ( ΨΘ84ΟΚ11-4Μ3) Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  4. Την αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016/ΥΠΠΕΘ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2646/Β’/25-8-16)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων των :
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΚΡΑ 35 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ), 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ), 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ 27 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 146-148), 23ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 211)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 27/5/2022 – 27/6/2022. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου της Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα) έως τις 27/6/2022 και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στις 27/6/2022 και ώρα 12:30 για το 1ο Δημοτικό, 13:00 για το 5ο Δημοτικό, 13:30 για το 15ο Δημοτικό ,και 14:00 για το 23ο Δημοτικό στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Φιλαρέτου 108).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ