Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλιθέας, για Γραφική ύλη & φωτοτυπικό χαρτί

ΑΔΑ: ΩΑΟΠΟΚ11-5Ρ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 27/05/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 24121
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ), Γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών όλων των τμημάτων της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 5ο της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

Συνημμένα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ