Διευκρινίσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλιθέας, για Γραφική ύλη & φωτοτυπικό χαρτί

Μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 3 /6 /2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ : 25434
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 108
AΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΥΡΠΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9589635
mail: sepe@kallithea.gr

Σας διευκρινίζουμε ότι οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για την μία ΟΜΑΔΑ (Γραφική Ύλη) είτε για την άλλη (Φωτοτυπικό Χαρτί) είτε και για τις δύο.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα (στο σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ