Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την δαπάνη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 17/06/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 27763
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας (ΕL NUTS304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προϋπολογισμού 2.282.434,52€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) η ανάδειξη αναδόχου/ων της δαπάνης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:
α) Έμμεσα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τις ομάδες 1 -5 (ανά ομάδα προσφοράς)
β) Με τιμές μονάδος για τα είδη της ομάδας 6.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης (Αριθμός εσωτερικής αναφοράς 22-335145-001 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES_KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17/06/2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά ως η διακήρυξη ορίζει .
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα, ομάδες. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 5o άρθρο της διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά τμήμα συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες: και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.kallithea.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ