Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας

ο Δήμος Καλλιθέας προχωρά σε ανάρτηση της κυκλοφοριακής Μελέτης της περιοχής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας.
Υποβολή προτάσεων και απόψεων μπορεί να γίνει:

  • σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση i.folidou@kallithea.gr ή
  • σε έντυπη μορφή κατατεθειμένη στο πρωτόκολλο του Δήμου ή
  • με αποστολή στη διεύθυνση «Δήμος Καλλιθέας – Τεχνική Υπηρεσία – Ματζαγριωτάκη 76 – 176 76 Καλλιθέα»

μέχρι την παρασκευή 29/7/2022.

Συνημμένα: