Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) – & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Τετάρτη 27/7/2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 21/07/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28η                                   Αρ. πρωτ. 34044

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Τετάρτη 27/7/2022 και ώρα 14:30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9) ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

2. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 773.526,00 € του Πράσινου Ταμείου, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για τις περεταίρω ενέργειες και ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου για την επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο

3. Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)

4. Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ

5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2022

6. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουνίου 2022

7. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καλλιθέας

8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α1280/2022 απόφασης του Δ.Πρ.Πειραιά η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής – ανακοπής της Ε. Α.

9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Παν. Τοπάτση κλπ (συνολικά 21 εναγόντων)

10. Τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (της ομάδας Β, τμήμα 4ο και 5ο διαγωνισμού)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ